Skip links

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

I. Bevezető

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató részeletes információt nyújt arra vonatkozóan, hogy a PontIt. Kft hogyan gyűjti, kezeli és használja fel az Ön személyes adatait, akár ügyfélként, akár weboldalunk látogatójaként lép kapcsolatba Ügynökségünkkel.

A személyes adatok kezelése, tárolása és felhasználása során a PontIt Kft. az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban GDPR) szerint jár el.

A GDPR rögzíti azokat a kötelező irányelveket és szabályokat, amelyek a természetes személyek személyes adatainak védelemére, kezelésére, valamint az ilyen adatok szabad áramlására vonatkoznak.

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, közérthetően tájékoztassuk Önt személyes adataihoz fűződő jogairól, valamint Ügynökségünk személyes adatokat érintő tevékenységeiről, ezáltal segítve Önt jogainak gyakorlásában.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra a külső weboldalakra és adatkezelésükre, amelyekre a honlapon elhelyezett hivatkozások vezetnek.

A külső weboldalak esetében a weboldalt üzemeltető harmadik személy adatkezelési és adatvédelmi rendelkezései az irányadóak. Ezekért az adatkezelésekért a PontIt Kft. mint adatkezelő jogi felelősséget nem vállal.

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót, amelyből értesülhet személyes adataihoz kapcsolódó jogairól, illetve a PontIt Kft. azon tevékenységeiről, amelyek az Ön személyes adatainak kezelését érintik.

II. Definíciók

A tájékoztatóban a GDPR 4. cikkében rögzített fogalmakat használjuk. Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi definíciókat, hogy a tájékoztatóban foglalt tartalmakat egyszerűen értelmezni tudja.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. Az adatkezelő megnevezése 

Az adatkezelő és egyben az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató kiadója:
Cégnév: PontIT Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6900 Makó, Gárdonyi Géza utca 4.
Cégjegyzékszám: 06 09 018333
Adószám: 13808121-2-06
Képviselő: Venk László
Telefonszám: +36 30 381 0814
E-mail cím: venk.laszlo@adlogic.hu
Honlap: https://adlogic.hu/

(továbbiakban Ügynökség).

IV. Az adatfeldolgozók megnevezése 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a weboldal fenntartásához és kezeléséhez, továbbá számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik az Ügynökség nevében szintén kezelhetik az Ön személyes adatait. 

 1. Az Ügynökség könyvviteli szolgáltatója
  Ügynökségünk számviteli és adózási kötelezettségeinek teljesítése céljából könyvviteli szolgáltatót vesz igénybe, amely szolgáltató kezelheti az Ügynökséggel szerződéses viszonyban álló természetes személyek személyes adatait.
  Cégnév:
  Székhely:
  Cégjegyzékszám:
  Adószám:
  Képviselő:
  Telefonszám:
  E-mail cím:
  Honlap:

 2. Az Ügynökség tárhely- és domain szolgáltatója
  Ügynökségünk a honlap működtetéséhez és kezeléséhez tárhely-, illetve domain szolgáltatót vesz igénybe. A szolgáltatók az Ügynökséggel kötött szerződés időtartama alatt kezelhetik az Ön személyes adatait, amely adatok a szolgáltató által biztosított szerveren kerülnek tárolásra.

  2.1 Az Ügynökség tárhelyszolgáltatója
  Cégnév: 
  Székhely:
  Cégjegyzékszám:
  Adószám:
  Képviselő:
  Telefonszám:
  E-mail cím:
  Honlap:

  2.2 Az Ügynökség domain szolgáltatója
  Cégnév:
  Székhely:
  Cégjegyzékszám:
  Adószám:
  Képviselő:
  Telefonszám:
  E-mail cím:
  Honlap:

 3. További adatfeldolgozók
  Szeretnénk tájékoztatni, hogy Ügynökségünk az Ön személyes adatait adatkezelés céljából továbbíthatja olyan harmadik személyek – így ügyvédi irodák, egyéb szolgáltatók és testületek – részére, akik az ügyfelekkel történő szerződéskötés, szerződésteljesítés, valamint polgári jogi igény érvényesítése során közreműködnek.
  További jogszabály írhatja elő a személyes adatok továbbítását a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) és más hivatalos szervezet vagy hatóság részére. Az Ügynökség ilyen esetben a személyes adatokat kizárólag olyan mértékben bocsátja a hivatalos hatóság részére, amely feltétlenül szükséges a hatóság által meghatározott cél teljesítéséhez.
  Az Ügynökség az adatfeldolgozók köréről, valamint pontos személyéről a személyes adatok felvételekor teljeskörű tájékoztatást ad 

V. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

Az Ügynökség az Ön személyes adatainak kezelésekor a GDPR 5. cikkében rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek szerint jár el. Az Ügynökség kötelezettséget vállal a következő elvek betartására, igény esetén pedig igazolja azok teljesítését. 

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

VI. Az adatkezelés céljának és körének meghatározása 

 1. Az adatkezelés célja
  Az Ügynökség adatkezelést a következő meghatározott célok teljesítése érdekében végez:
  a) ügyfeleink személyes adataira vonatkozó adatkezelés az Ügynökség által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó jogi és szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából;
  b) partnereink kapcsolattartóinak személyes adataira vonatkozó adatkezelés a partnerkapcsolat fenntartása céljából;
  c) potenciális ügyfeleink személyes adataira vonatkozó adatkezelés marketingtevékenység céljából;
  d) munkavállalóink és az állásra pályázó természetes személyek személyes adataira vonatkozó adatkezelés a jogi és szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint kapcsolattartás céljából;
  e) ügyfeleink, partnereink és munkavállalóink személyes adataira vonatkozó adatkezelés belső adminisztráció céljából.
 2. Az adatkezelés köre
  Ebben az alfejezetben részletes tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Ügynökség a jogszabályi előírásokkal összhangban mely személyes adatait kezelheti tevékenységeinek ellátása céljából.

  2.1. Szerződő ügyfeleink személyes adataira vonatkozó adatkezelés
  Adatkezelés célja:
  Az Ügynökség a megbízói szerződéshez kapcsolódó jogi, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében, valamint az ügyfélkapcsolat fenntartása céljából a vele szerződéses viszonyban álló természetes személyek személyes adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: a szerződő természetes személy neve, születési neve, születési ideje, anyja neve, adóazonosító jele, adószáma, személyi igazolvány száma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, honlap címe, székhely és telephely címe.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség a személyes adatokat – jogi, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítése céljából – megoszthatja az ügyfélkiszolgálást végző munkavállalókkal, illetve a számviteli és jogi szolgáltatásokat ellátó adatfeldolgozókkal.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt b), illetve c) pontok biztosítják. Az adatkezelés jogszerű, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés jogszerűnek, ha az az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges – így az adózási vagy számviteli kötelezettségek teljesítése.
  Adatkezelés időtartama: Szerződő ügyfeleink személyes adataira vonatkozó adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. Számviteli adatok esetén az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott 8 év.

  2.2. Jogi személyiséggel rendelkező ügyfelek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adataira vonatkozó adatkezelés
  Adatkezelés célja:
  Az Ügynökség jogi személlyel kötött szerződés esetén kapcsolattartás, illetve a szerződés teljesítése céljából a jogi személy képviselőjének, illetve kinevezett kapcsolattartójának személyes adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: a képviselő vagy kinevezett kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe vagy más online azonosítója.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség a képviselő vagy kinevezett kapcsolattartó személyes adatait kapcsolattartás céljából továbbíthatja az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalóinak.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt a) pont szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása.
  Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését, illetve az érintett képviselői/kapcsolattartói minőségének fennállását követő 5 év.

  2.3. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
  Adatkezelés célja: Az Ügynökség elektronikus hírlevelek küldése céljából a hírlevélre feliratkozott természetes személyek személyes adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: A hírlevélre feliratkozott természetes személy keresztneve, e-mail címe.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség a hírlevélre feliratkozott természetes személy személyes adatait továbbíthatja a marketing-, illetve ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalók, valamint a tárhelyszolgáltatást biztosító adatfeldolgozó számára.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt a) pont szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hírlevélre való feliratkozáskor e-mail címe megadásával, valamint a ’Feliratkozás’ gombra való kattintással automatikusan hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
  Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama az érintett önkéntes hozzájárulásától (feliratkozás) a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás) vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig terjed.

  2.4. Honlapon keresztüli kapcsolatfelvételhez tartozó adatkezelés
  Adatkezelés célja: Az Ügynökség a szolgáltatásaihoz kapcsolódóan kapcsolatfelvétel, valamint ajánlat küldése céljából a kapcsolatfelvételt kezdeményező természetes személy személyes adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: a kapcsolatfelvételt kezdeményező természetes személy neve, e-mail címe és telefonszáma.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség a személyes adatokat kapcsolatfelvétel, valamint ajánlat küldése céljából továbbíthatja az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalók számára.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt a) pont szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a honlapon kezdeményezett kapcsolatfelvétel során e-mail címének megadásával, illetve az üzenet elküldésével automatikusan hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
  Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásától (üzenet elküldése) az utolsó interakcióit követő 1 évig terjed. Az érintett emellett az adatkezelőtől kérheti személyes adatainak törtélését a fent megadott elérhetőségek egyikén.

  2.5. Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés
  Adatkezelés célja: Az Ügynökség panasztétel esetén a panasz kezelése, az érintett azonosítása, valamint kapcsolatfelvétel céljából a panaszt bejelentő természetes személy személyes adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: az adatkezelés érinti a panaszt bejelentő természetes személy nevét, e-mail címét és telefonszámát.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség a panasz kezelése, valamint a kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatja az érintett személyes adatait az ügyfélszolgálati feladatot ellátó munkavállalóinak.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt c) pont biztosítja. Eszerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely jogi kötelezettségét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a rögzíti.
  Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a panaszfelvételt követő 3 évig terjed.

  2.6. Igényérvényesítéshez kapcsolódó adatkezelés
  Adatkezelés célja: Az Ügynökség az ügyfél szerződésben foglalt kötelezettségeinek elmulasztása esetén igényérvényesítési eljárást kezdeményezhet. Ekkor az Ügynökség az igény érvényesítése, az értintett azonosítása, valamint hátralékának kezelése céljából az érintett személyes adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: az adatkezelés kiterjed az érintett természetes személy nevére, e-mail címére, telefonszámára, a számlázási adatok terén a nevére, címére, számla/bizonylat számára, bankszámlaszámára és a bank nevére.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség az érintettel való kapcsolatfelvétel, valamint a szerződésből eredő igény érvényesítésének céljából az érintett személyes adatait továbbíthatja az ügyfélkapcsolati feladatot ellátó munkavállalóinak, és a jogi szolgáltatást biztosító adatfeldolgozóknak.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt f) pont biztosítja. Eszerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
  Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűntetését követően legfeljebb az igényérvényesítés lezártáig terjed.

  2.7. Közösségi oldalakon létrehozott profilokhoz kapcsolódó adatkezelés
  Adatkezelés célja: Az Ügynökség közösségi profiljainak működtetése, moderálása, a látogatottsági adatok elemzése, valamint marketingtevékenységének fejlesztése céljából a látogatók személyes adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: Az adatkezelés a felhasználó következő személyes adataira terjed ki: neve és minden olyan személyes adata, amelyet saját közösségi profilján vagy az Ügynökség által működtetett közösségi oldalon hozzászólás, vélemény formájában közzétesz. Ide kapcsolódnak továbbá a felhasználók látogatási adatai.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség a közösségi profil működtetése jogcímen gyűjtött személyes adatokat továbbíthatja a profilok működtetéséért felelő munkavállaóinak.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt a) pont szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Továbbá ugyanezen bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, közösségi profiljának moderálása és működtetése során.
  Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásától egészen a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. Az érintett személyes adatainak törlését az adott közösségi platform üzemeltetőjénél kezdeményezheti.
  Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a különböző közösségi oldalak (Facebook és Instagram) önálló adatkezelők, így az adatkezelésről pontos információt az egyes platformok Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatójában talál.

  2.8. Weblapfelhasználók személyes adataival kapcsolatos adatkezelés
  Adatkezelés célja: Az Ügynökség honlapjának működtetése és felhasználóközpontú fejlesztése, szolgáltatásainak fejlesztése és marketingtevékenység céljából a weboldal látogatóinak személyes, illetve látogatottsági adatait kezelheti.
  Kezelt személyes adatok köre: A kezelt adatok köre a weboldalt meglátogató természetes személy IP-címe, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak, funkciók és szolgáltatások, a kattintások.
  Személyes adatok címzettjei: Az Ügynökség a honlap működtetése és fejlesztése jogcímen gyűjtött személyes és látogatottsági adatokat továbbíthatja a honlap működtetéséért felelős munkavállalóinak, továbbá a domain, illetve tárhelyszolgáltatást biztosító adatfeldolgozóknak.
  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésében foglalt a) pont szerint az felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az érintett az adatkezelést a weboldalon működtetett sütik (cookie-k) elfogadásával automatikusan jóváhagyja. Az adatkezelés további jogalapját biztosítja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-ának 3. bekezdése. Eszerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
  Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a felhasználó önkéntes hozzájárulását követő 90 napig terjed. Az érintett továbbá az adatkezelőnél kezdeményezheti személyes adatainak törlését.

  Süti (cookie) tájékoztatás
  Ügynökségünk honlapjának működtetése, fejlesztése, valamint szolgáltatásainak fejlesztése érdekében hivatalos weboldalán sütiket (cookie-kat) használ. A sütik (cookie-k) lehetővé teszik, hogy adatokat gyűjtsünk arra vonatkozóan Ön hogyan használja weboldalunkat. Ezáltal honlapunkat a felhasználói élményt szem előtt tartva, szolgáltatásainkat pedig felhasználóink és ügyfeleink igényeihez igazítva tudjuk fejleszteni.
  Weboldalunk felhasználói, látogatói a sütik (cookie-k) elfogadásával automatikusan hozzájárulnak az így gyűjtött adatok kezeléséhez. Ha Ön módosítani szeretné, milyen sütiket (cookie-kat) fogad el, akkor azt a böngésző beállítások között teheti meg.

  Weboldalunkon alkalmazott sütik (cookie-k):
  Munkamenet (session) cookie-k:
  A munkamenet cookie-k a weboldal technikai működését biztosítják. Lehetővé teszik, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen weboldalunkon, ezáltal annak minden funkcióját, illetve szolgáltatását problémamentesen és teljeskörűen tudja használni. A munkamenet cookie-k kizárólag az adott munkamenetre szólnak, így a gyűjtött adatok a munkamenet lezárta után, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

  Állandó (presistent) cookie-k: Az állandó cookie-k a felhasználó élményközpontú böngészésében működnek közre, azáltal, hogy a felhasználói választásokról, illetve szokásokról gyűjtenek adatokat. A gyűjtött adatok jellemzően hosszabb ideig kerülnek tárolásra, amelynek pontos időtartama a böngészőben alkalmazott beállításoktól függ.

  Biztonsági cookie-k: A biztonsági cookie-k feladata, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználók weboldalon történő interakcióiról, kattintásairól, az ott eltöltött idejükről. A biztonsági cookie-k jellemzően olyan harmadik fél (pl. Google Analytics) alkalmazásai, amelynek célja a felhasználói szokások elemzése, valamint a célzott reklámok és hirdetések megjelenítése. Az adatkezelésről a biztonsági cookie-k üzemeltetője, mint önálló adatkezelő tud pontos információt biztosítani.

 3. A személyes adatok gyűjtésének módja
  Ügynökségünk az személyes adatok gyűjtése során két módszert alkalmaz:
  a) a személyes adatokat az érintett közvetlenül bocsátja az Ügynökség részére,
  b) a személyes adatokat az Ügynökség automatikusan gyűjti a weboldalon alkalmazott sütik (cookie-k) segítségével.
  Az adatkezelés mindkét esetben az érintett önkéntes hozzájárulásával történik.

 4. A személyes adatok megosztása
  Az Ügynökség az érintett személyes adatait – a GDPR által meghatározott szabályokkal összhangban – megoszthatja:
  • az Ügynökség tagjaival, munkavállalóival,
  • harmadik félként működő szolgáltatókkal, akik az Ügynökség nevében az érintett személyes adatait kezelhetik (ennek köre kiterjed az Ügynökség számára jogi, számviteli, valamint informatikai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozókra),
  • marketingtechnológiai platformokkal (Google, Facebook),
  • valamint a hivatalos hatóságokkal, ha az adatok továbbítását törvény vagy alacsonyabb szintű jogszabály írja elő.

 5. A személyes adatok védelme
  Ügynökségünk elkötelezett abban, hogy biztosítsa az Ön számára a személyes adatainak védelmét. Az Ügynökség a jogszabályi előírással összhangban konkrét műszaki és szervezeti lépéseket tesz annak érdekében, hogy megelőzze a személyes adatokkal való visszaélést, az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, illetve az adatvesztést.

  Ha Önben felmerült a személyes adataival kapcsolatos visszaélés, az illetéktelen hozzáférés vagy az adatvesztés gyanúja, akkor kérjük lépjen kapcsolatba Ügynökségünkkel a fent megadott elérhetőségek valamelyikén.

VII. Tájékoztatás az érintett jogairól 

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a GDPR előírásainak megfelelően teljeskörű tájékoztatást nyújtson az érintett személyes adataival kapcsolatos jogairól, elősegítve ezzel jogainak gyakorlását.
Az érintett személyes adataival kapcsolatos jogai a következőek:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések
 2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, illetve, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
 3. Az érintett hozzáférési joga
 4. A helyesbítéshez való jog
 5. A törléshez való jog
 6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 8. Az adathordozhatósághoz való jog
 9. A tiltakozáshoz való jog
 10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 11. Korlátozások
 12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 15. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyes érintetti jogokat a következő alfejezetekben részletesen ismertetjük. 

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések
  Az érintett természetes személy személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatási jogát, valamint a személyes adatokhoz fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó jogot a GDPR 12. cikke részletesen tartalmazza.

  (1) Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

  (2) Az adatkezelő elősegíti az érintett természetes személy személyes adatihoz fűződő jogainak a gyakorlását.

  (3) Az érintett kérelmet nyújthat be az adatkezelő felé személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlására vonatkozóan. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

  (4) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  (5) A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat, valamint az érintett személyes adatokhoz fűződő jogaira irányuló tájékoztatást és intézkedést az adatkezelő díjmentesen biztosítja.

 2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, illetve, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
  Az adatkezelő – függetlenül attól, hogy a személyes adatokat közvetlenül érintettől vagy rajta kívül szerezte meg – köteles a GDPR 13., illetve 14. cikkében rögzített információkat az érintett rendelkezésére bocsátani.

  A rendelkezésre bocsátandó információk köre:
  a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei,
  b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
  c) a személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
  d) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei
  e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,
  f) annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
  g) a személyes adatok tárolásának időtartama,
  h) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga,
  i) az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
  j) az érintett joga, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz,
  k) információ arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
  l) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 3. Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett személyes adataihoz való hozzáférési jogát a GDPR 15. cikke részletesen tartalmazza.

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 13., illetve 14. cikkben rögzített információkhoz hozzáférést kapjon.

  (2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

  (3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 4. A helyesbítéshez való jog

  Az érintett személyes adataihoz fűződő helyesbítési jogát a GDPR 16. cikke részletesen tartalmazza.
  (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat
  (2) Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 5. A törléshez való jog
  Az érintett személyes adatainak törlésére vonatkozó jogát és annak szabályait a GDPR 17. cikke részletesen tartalmazza.

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  b) az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  f) személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások közvetlenül gyermekeket érintő kínálására került sor.

  (2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  (3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
  b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
  c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
  d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó korlátozási jogát és annak szabályait a GDPR 18. cikke részletesen tartalmazza.

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ezesetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  (2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  (3) Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

 7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az adatkezelő személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, valamint az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségét a GDPR 19. cikke rögzíti.

  (1) Az adatkezelő köteles valamennyi személyes adatot érintő helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatni minden olyan címzettet, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 8. Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett adathordozhatósághoz való jogát és annak szabályait a GDPR 20. cikke részletesen tartalmazza.

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés az érintett természetes személy önkéntes hozzájárulásán alapul,
  b) illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
  c) és az adatkezelés automatizált módon történik.

  (2) Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  (3) E jog gyakorlása nem sértheti a GDPR személyes adatok törléséről szóló 17. cikkét. Az említett jog továbbá nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 9. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett adatkezelés elleni tiltakozásának jogát és annak szabályait a GDPR 21. cikke részletesen tartalmazza.

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  (2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  (3) Az érintett adatkezelésre vonatkozó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

  (4) Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

  (5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilalkotáshoz fűződő jogait, illetve annak részletes szabályait a GDPR 22. cikke tartalmazza.

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  (2) Az érintett ezen joga nem gyakorolható abba az esetben, ha a döntés:
  a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
  b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,
  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  (3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 11. Korlátozások
  A GDPR 23. cikke rögzíti, hogy az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a rendelet 12 – 22., 34., valamint 5. cikkében foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
  a) nemzetbiztonság,
  b) honvédelem,
  c) közbiztonság,
  d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését,
  e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot,
  f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme,
  g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása,
  h) az a) – e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység,
  i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme,
  j) polgári jogi követelések érvényesítése.
 12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Az adatkezelő adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségét és annak szabályait a GDPR 34. cikke részletesen tartalmazza.

  (1) Az adatkezelő köteles az érintettet indokolatlan késedelem nélkül az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatkezelő köteles ismertetni az érintett részére adott tájékoztatásban az adatvédelmi incidens jellegét, továbbá köteles közölni a következő információkat és intézkedéseket:
  a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve és elérhetőségei,
  b) az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következmények,
  c) az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett, illetve tervezett intézkedések, beleértve az adatvédelmi incidensből eredő hátrányos következmények enyhítésére tett intézkedések.

  (2) Az adatkezelő az érintett tájékoztatására nem köteles, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
  b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
  c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 13. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
  Az érintett felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jogát és annak részletes szabályait a GDPR 77. cikke tartalmazza.

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletben rögzített jogait.

  (2) Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárás fejleményeiről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult a felügyeleti hatósággal szemben bírósági jogorvoslattal élni.

 14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Az érintett felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogát és annak részeletes szabályait a GDPR 78. cikke rögzíti.

  (1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

  (2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

  (3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 15. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Az érintett adatkezelővel, valamint adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogát és annak részletes szabályait a GDPR 79. cikke tartalmazza.

  (1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendeletben rögzített jogait.

  (2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

  Jogorvoslati tájékoztatás

  Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefonszám: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410

VIII. Egyéb rendelkezések 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató az esetleges jogszabályi változásokkal összhangban módosulhat. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató módosítása esetén az Ügynökség kötelezettséget vállal az érintettek indokolatlan késedelem nélküli tájékoztatására. Az adatkezelésre vonatkozó módosítások az érintett tájékoztatásával egyidejűleg lépnek hatályba.
Ha Önnek kérdése vagy kérése van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor kérjük kérelmét postai úton küldje el a fent megadott székhely címre, vagy pedig elektronikus úton a fent megadott e-mail címre. Válaszainkat késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül elküldjük az Ön által kért címre.

Ez a weboldal cookie-kat használ az Ön webes élményének javítása érdekében.